ศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล มีเป้าหมายเพื่อดำเนินการวิจัยด้านวิทยาการข้อมูลให้มีความเป็นเลิศและนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่มีค่า มีงานบริการวิชาการด้านวิทยาการข้อมูลที่มีคุณค่าเชิงวิชาการในระดับสากล สามารถนำไปประยุกต์แก้ปัญหาในท้องถิ่นและระดับภูมิภาคได้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ที่ดำเนินการสอนโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาสถิติ และ ภาควิชาคณิตศาสตร์

ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ จะมุ่งเน้นการผลิตงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ได้ในระดับสากลและนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่มีค่า การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การแสวงหาแหล่งทุน การสร้างเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีประสิทธิภาพและให้ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

Infographics