คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

 

Jeerayut Chaijaruwanich
Director
Thaned Rojsiraphisal
Vice director
Pimpaka Thaninpong
Vice director
Jakramate Bootkrajang
Lecturer, Department of Computer Science

สมาชิกศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

  • สมาชิกด้านการวิจัย

  1. ภาควิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล

อาจารย์ผู้สอน , รองหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ฯฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.ธีรนุช บุนนาค

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. สันติ ทาเสนา

อาจารย์ผู้สอน

2. ภาควิชาสถิติ

ผศ.ดร.มานัดถุ์ คำกอง

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. บัณฑิตา พลับอินทร์

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. ภัทรินี ไตรสถิตย์

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. พิมผกา ธานินพงศ์

อาจารย์ผู้สอน , รองหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ฯฝ่ายผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี

อ.ดร. วลัยทิพน์ บุญญาติศัย

อาจารย์ผู้สอน

 อ.ดร. ดลภาค พรนพรัตน์

อาจารย์ผู้สอน

อ.ดร. กุณฑลี ไชยสี

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาสถิติ

อ.ดร. วีรินท์รดา วงค์รินทร์

อาจารย์ผู้สอน 

 

อ. อัญมณี กุมมาระกะ

อาจารย์ผู้สอน

3. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร. เสอมแข สมหอม

หัวหน้าภาควิชา

อ.ดร. จักริน ชวชาติ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. จักรเมธ บุตรกระจ่าง

อาจารย์ผู้สอน, รองหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ฯฝ่ายบริการวิชาการ

ผศ.ดร. วาริน เชาวทัต

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. อารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง

อาจารย์ผู้สอน

  • สมาชิกด้านการบริการวิชาการ

1. ภาควิชาคณิตศาสตร์

อ.ดร. นวินดา ฉัตรสกุลพรหม

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ

อาจารย์ผู้สอน

2. ภาควิชาสถิติ

ผศ.ดร. พิมผกา ธานินพงศ์

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. บัณฑิตา พลับอินทร์

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. ภัทรินี ไตรสถิตย์

อาจารย์ผู้สอน

อ.ดร. วลัยทิพย์ บุญญาติศัย

อาจารย์ผู้สอน

อ.ดร. ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต

อาจารย์ผู้สอน

3. ภาควิชาคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร. เสมอแข สมหอม

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. วาริน เชาวทัต

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. จักรเมธ บุตรกระจ่าง

อาจารย์ผู้สอน

  • สมาชิกด้านการผลิตบัณฑิต

ผศ.ดร. พิมผกา ธานินพงศ์

อาจารย์ผู้สอน , รองหัวหน้าโครงการจัดตั้งฯฝ่ายผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี

รศ.ดร. ปรีชา ล่ามช้าง

อาจารย์ผู้สอน

อ.ดร. กมลรัตน์ สุภาวรรณ

อาจารย์ผู้สอน

อ.ดร. ศิริมา สุวรรณ

อาจารย์ผู้สอน

อ.ดร.กุณฑลี ไชยสี

อาจารย์ผู้สอน, ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา