รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ ปี 2562

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :    วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Science Program in Data Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย   

: ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)
: ชื่อย่อ    วท.บ. (วิทยาการข้อมูล)
ภาษาอังกฤษ   

: ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Data Science)
: ชื่อย่อ    B.S. (Data Science)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
• นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
• นักวิศวกรข้อมูล
• นักวิเคราะห์และวางแผน
• ครู อาจารย์ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้กำหนดนโยบายและจัดการยุทธศาสตร์

แผนการศึกษา