โครงการวิจัยและพัฒนาระบบรู้จำภาพอักษรธรรมล้านนาที่จารบนคัมภีร์ใบลาน

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นำเทคนิคการรู้จำภาพอักษร (Optical Character Recognition) ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่ผสานเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอล (Digital Image Processing) และการรู้จำแบบ (Pattern Recognition) เข้ามาช่วยในการแปลงไฟล์ภาพดิจิตอลให้เป็นไฟล์ข้อความอย่างอัตโนมัติ ...